« Vissza a nyitólapra

6. ábra

7. ábra

Az evolúció szabályai

Ez a fejezet lesz a legkidolgozatlanabb, mert nem volt célom az evolúció szabályainak megkeresése. Az ember és fejlődése, működésének megértése érdekelt. A folyamat feltárása viszont ide vezetett.

Alapvető eleme az volt, amikor a Tankönyvkiadó Tanárképző Főiskolai Tankönyvek 1976-os kiadásában /Dr. Geréb György szerkesztésében/ elolvastam a 6. oldalon található hierarchikus rendet, a mozgásformákat, melyet Engels írt le. Ő sem dolgozta ki, csak megállapította azt, hogy egymásra épülnek és a következő feltételezi az alatta levő létét és működését. Ezek a következők:

Mechanikai mozgásforma(Rövidítve: MM)
Fizikai mozgásforma (Rövidítve: FM)
Kémiai mozgásforma (Rövidítve: KM)
Biológiai mozgásforma (Rövidítve: BM)
Pszichológiai mozgásforma (Rövidítve: PM)
Társadalmi mozgásforma (Rövidítve: TM)

Ahogyan haladunk felfele a soron, úgy lesz egyre bonyolultabb a létezés, és minőségileg is más. Egy példa: a Biológiai mozgásformától kezdve megjelennek az élőlények. Tehát Földünk – a naprendszerben – olyan fejlődési utat tudott bejárni – szerencsésnek mondható körülményei miatt – mely lehetővé tette a három dimenziós létezési forma teljes kifejődését az időben. A mozgásformák működése azonban sokkal közelebb van létezésünkben, mint gondoljuk. Napjainkat, pillanatainkat áthatja évmilliárdok óta. Ha megpróbáljuk „filozófiai” elvvé formálni őket, érdekes új megoldások jönnek létre. Könnyebb értelmüket fellelni a hétköznapokban. Megfogalmazásuk akkor lenne sikeres, ha az egyes tudományok által leírt összes törvényszerűséget magába foglalná a szabály, de nem vagyok biztos, hogy ezt sikerült megvalósítanom.

Alaphelyzet, hogy az anyag három dimenzióban és időben létezik!

Mechanikai mozgásforma:
Minden külső erő mozgást, változást hoz létre az anyagban, illetve minden mozgást változást külső erő hoz létre.
Fizikai mozgásforma:
Az elmozdult, megváltozott új test, entitás, stb. elhatárolódik, belül polarizálódik, elrendeződik.
Kémiai mozgásforma:
Az elrendeződött anyagban belső kapcsolatok jönnek létre s új minőségű állapot – egész - alakul ki.

Eddig az új test, entitás, halmaz, stb. BELSŐ ELRENDEZŐDÉSE volt a meghatározó. Önmagát hozta létre valami – külső erő hatására – s a képződmény feltárta összetevőit, s „tudja” szükségleteit.

Biológiai mozgásforma:
A „koherens egész” állapota megtartásához - energia felvétel - kapcsolatba lép a külvilág /egysíkú/ anyagaival.
Pszichológiai mozgásforma:
Az egész, mint rendszer kapcsolatba lép más koherens rendszerekkel s a kapcsolatnak megfelelve - időszakosan - belül átrendeződik.
Társadalmi mozgásforma:
A koherens rendszerek együttműködnek egymással, s a külvilág felé egységes egészként – magasabb rendű szervezettséggel – jelennek meg.

Nagyon leegyszerűsítve, az első három folyamat az önállósult dolog, tárgy belső elrendeződését hozza, majd a második három szint alatt kapcsolatba lép a külvilággal. hogy önmagát fenntartsa. Sokszor az egyik szint fejlődése be sem fejeződik, mikor a másik szint működése már beindul.
Ha sem a belső elrendeződés nem sikerül, sem a kapcsolat a külvilággal nem termékeny, a létrejött dolog megáll, meghal, a folyamat félbemarad.

Példa:
MM
A szülői együttlét hatására megtermékenyül a petesejt.
Fm
A genetikai kódnak megfelelő sejtosztódás elindul.
KM
Kialakul a szikhólyag
BM
A méh falába beágyazódik- placenta - az embrió táplálék felvétel céljából.
PM
Az embrió szervei kialakulva hatnak az anya minden szervére, változást, hozva. Az együttműködés kölcsönös.
TM
Egészséges magzat fejlődik ki.

Másik példa:
MM
A terhes női méh összehúzódásai megindítják a szülést.
FM
A köldökzsinór elvágásával önállósul az újszülött anyagcsere folyamata. (Szívkamra bezárul, tüdő köhögéssel – kitisztul, stb.)
KM
Az újszülött Apgar értékei megfelelőek, megkezdi önálló létét.
BM
Az újszülött szopik, stb. tud táplálkozni, működik az anyagcseréje.
PM
Ha kezéhez érnek azt megfogja, képes kapcsolatot teremteni más emberekkel.
TM
Megkezdi társas életét.

Harmadik példa:
MM
Önállósul a Föld anyaga a Nap körül.
FM
Hül, polarizálódik, stb.
KM
Kialakul a szilárd, a cseppfolyós és a gáznemű anyag egyensúlya.
BM
Megjelenik az élő anyag.
PM
Kialakul az élet minden formája.
TM
Kialakul a rendje az élő és élettelen rendszereknek. A FÖLD lakott.

Negyedik példa
MM
Megszületik egy ember.
FM
Családjában fejlődik, tanul.
KM
Ivarérett, szakmával rendelkező felnőtt lesz.
BM
Munkát, társat keres és talál.
PM
Házasságot köt, önállósul.
TM
Saját családja van, a társadalom elfogadott tagja.

Ötödik példa
MM
Tropizmus
FM
Feltétlen és feltételes reflexek
KM
Ösztön
BM
Próba-szerencse tanulás
PM
Belátásos tanulás
TM
Kreatív gondolkodás

Hatodik, hetedik példa
MM
Testi folyamatok
Testi állapot
FM
Érzelmi folyamatok
Lelki állapot
KM
Gondolkodási folyamatok
Tudat
BM
Tevékenység
Helyzet, státusz
PM
Viselkedés
Magatartás
TM
Beszéd
Értelmi képesség

Különböző alapokból, különböző célok felé mindig ezen szabályok szerint zajlódik le az esemény. Ott elidőznék, hogy az MM mindig külső erő hatására indul el. Ha az anyag vagy a galaxisok születésére gondolunk, akkor érdekes kérdés, hogy mi volt a külső erő?? Milyen természeti jelenség, vagy ISTEN indította el a világegyetem létrejöttét? Onnan kezdve, hogy megvan az anyag, tudunk emberi elmével külső erőt találni, de előtte?

E szerint a gondolkozási modell szerint 6 lépcsős egységekben történik a fejlődés vagy mozgás a 3. dimenziós tér + időben. Ugyanazon léptéken belül maradva, az előző fejlődési sor eredménye lesz a következő fejlődési sor alapegysége.

Ezt úgy tudnám szemléletessé tenni, hogy az ősanyagból – plazma? létrejön az atom, amit Hidrogénnek nevezünk. A Hidrogén az alapja – legbelső/legalsó sora - annak a fejlődési sornak, melyben az ember – a hatodik/legfelső sorban - az eredmény. Aztán majd . . . .

Az ember, mint alapegység hozza létre a következő fejlődési sor eredményét, melyet nem tudom majd hogyan neveznek (kíborg?, zöld emberke?) és hány dimenziós világban él. Bár még az emberiség fejlődése nem fejeződött be, de már születnek a természet által létre nem hozott „mű”anyagok, technikák, gépek, és a mesterséges intelligencia is csírájában jelen van. Azt most nem látni mi lesz belőle, de ez a dolgunk és megtesszük.

A három dimenziós tér + időben a fejlődési sor gömb alakot hoz létre. Kifelé 6 db héj van, s minden következő héj kétszer annyi térfogatú. Így egy előző gömbcikkely fölé két cikkely kerül a következő sorban. Azt nem tudom, hogy ez a szerkezet minden sugárnál létrejöhet-e vagy vannak kitüntetett számok. Ide tartozik az is, hogy a Pi szám értéke végtelen, vagyis nincs zárt gömb, tehát állandóság sem.

A 6. ábrán / www.kpbd.hu /látható az általam elképzelt gömbszerkezet, melynek héjai más-más színűek, de csak az első 6 cikkely hasítéka lett ábrázolva az egyszerűség miatt.

A 7. ábrán egy cikkely lett kiemelve és berajzolva rajta a további +5 szint növekménye, mely azonban nem méretarányos.

Ami nagyon érdekes benne, az az, hogy magyarázatot ad arra, hogy például miért vannak kristályszerkezetek, nemesgázok – a kémiai szinten belül - /TM/ vagy társadalmat építő rovarok - állatvilágon belül - /TM/. A PM mindig új „ kíváncsi” kapcsolatfelvételt, addig nem létező társulást hoz, vagyis be van programozva az újító kreativitás. Felépíteni nem tudtam ezt a rendszert, mert ehhez nincs elég tudásom. Talán nem is egy emberes feladat ez.

Az evolúciós szabályok érvényesülését Darwin óta az élővilág fejlődésére használjuk. Az az érdekessége ennek a rendszernek, hogy az élettelen világra is érvényes. Ha valahol létrejön 3 dimenziós tér + idő, akkor az anyag fejlődése elindul. Először a mechanikai, fizikai, kémiai folyamatok, s ahol megfelelő a körülmény ott máris a biológiai, stb. is próbálkozik. Biztos sokszor hiába, de ha jók a lehetőségek, akkor semmi nem állíthatja le a folytatódást. Földünk esetében ahogy hűlt, létrejöttek a különböző halmazállapotok, légköri frontok, az állandó tektonikus mozgások, elektromos, mágneses jelenségek, stb. újabb kémiai folyamatokat indítottak el, majd létrejött az első biológiai forma és folyamat. Innentől nincs megállás napjainkig, vagyis az élet ilyen sokirányú kiteljesedéséig. Mintha az anyag lenne élő, vagyis az élettelennek látszó világ csak azért nem reagál úgy az őt ért hatásokra, ahogy az élőlényektől megszoktuk, mert még nem fejlődött ki semmi eszköze, „szerve” az érzékelésre és válaszra. Azt manapság nem tekintjük „élő” reakciónak, hogy az anyagoknak is megvan a maguk állapota, s nem csinálhatunk velük akármit, csak azt amire teremtődtek. Vagyis tulajdonságai - az anyagismeret - figyelembe vételével használhatjuk őket. Primitív példa, hogy egy lábast nem használunk papírként és a papírban nem főzünk, stb. De az is ismert, hogy a tárgyaknak „lelkük” van.

A fejlődés az egyszerűtől a bonyolult rendszerekig az evolúció révén valósul meg a három dimenziós + idő által befogott anyagban. Több vagy kevesebb dimenzió esetén nem tudom mi a megoldás.

Befejezésül:
Gyakran mondott gondolat, hogy „porból lettünk, s porrá leszünk”, de a kettő között egy nagystílű folyamat részesei lehetünk. Hacsak nem történik valamilyen kozmikus katasztrófa, az emberiség és az általa létrehozott kultúra kialakítja az utána következő – még fejlettebb kultúrát és az anyag még bonyolultabb szervezetét. Közben mindent kipróbál! Mi – egyes emberek – ezt különböző módon éljük át!

Szeretnék idézni egy részletet Szabó Lőrinc; Csillagoknak micsoda zokogását... című verséből, mert nagyon érzékletesen és kifejezően fogalmazza meg azt az érzést, ahogyan egy költő éli meg az előbb leírtakat. Én azt hiszem, valamennyire értem:

„Hang! Hang! S mit mond? Nem hallom annyi kín
örül nyelvemnek, zengő idegemnek,
lázadása annyi rab gyötrelemnek,
mely eddig néma volt.
Most mesélik el a pokolt:
életüket szenvedő anyagok
szomja sír, dühe, vágya, minden
kényszere szemeimben,
tűz éhe fára, fáé tűzre, üt,
mar, ront, cibál, liheg, harap
s kiált, kiált
millió fölébredt anyag
jajgatja el álmatlan álmodó
kimerültségét vagy szeretkezése
lucskos, bizarr, sziszegő, robbanó
kéjeit, és e
dadogásában vándor szellemeknek
torkom éhség, lábam futás
és testem ráng, ráng: az egeknek,
földnek, csillagoknak
szeretné már visszadobni magát:
vissza! vissza kell adni kínomat
millió, miriád
atomnak, amely rajtam át
próbálja szájba, szóba, hangba lökni
örök robotja néma viharát.”
/ Osiris Kiadó . Budapest 2000/


Budapest, 2013. április 8.

Copyright ©   Szmszm.hu - Természetfilozófia - filogenezis - adatvédelem  -  minden jog fenntartva!